NEATCAP Web & NE-AT & ImpactPlus 131 CC & GKJ Handel AB & MJ:s & Karlssons Jarn & Hem o Trädgård & Alf Ljung
Bondepraktikan Oktober
SURFERS Open this page in new Window SURFERS
Advertise on this website and you get about 100 000 pagewiew every month

If you like this page give FLATTR a click please

|Front|
*|Shop|
|Business|
*--Affiliate center
*--Poker
*--Advertise

|Online books|
*--Alf Ljung Blogg
*--Fängelsedagbok
*--Bondepraktikan
*--Matrecept.
*--Tips o Kuriosa.
*--Book division
|Picture|
*--Anim picture|
|Music|
*--Midi files
*--Wav Files
*--Music division
|Computer|
*--Free Font

Get cash from your website. Sign up as affiliate.

Bondepraktikan
Boken köper du på Vulkan.se. Klicka på Vulkanloggan för att komma till Vulkan.se

Söker du andra böcker, Klicka här
Other books click here

Copyright NE-AT
All kopiering, eftertryck, publicering eller citat av dessa artiklar förbjuds, för närmare information eller för att ansöka om rätt att trycka, kopiera, publicera eller citera, kontakta oss på E-post. All överträdelse kommer att beivras och kan resultera i böter eller fängelse.

Denna bok kan köpas i tryckt form, eller som PDF Fil
Du beställer enklast genom att klicka på denna länk.Vulkan.se

NE-AT Bondepraktikan
Eller
Minnesbot för landtmän

Copyright

NE-AT

A division of Impact trading plus 131 c/c

 

Minnesbot

 

Oktober

 

 

Jordbruksarbete

Efter att all gröda, säd, foder och rotfrukter är bärgad, skall man omedelbart förbereda jorden för vårbruket, detta måste ske innan höstregnen börjar. Den jord man skall så nästa vår skall plöjas, och plöjningen skall ske med stor omsorg, Man skall eftersträva lika djupa och jämna fåror, så att det inte finns gropar i vilka vatten kan samlas. Jorden skall sedan över vintern ligga med öppna fåror, så att luft och köld får fritt tillträde, då vittringen påskyndas. Åkrarna skall förses med avloppsdike, vilka skall rensas efter plöjningen. Gödsling av de åkrar som man skall så med vårsäd, vare sig det är med naturlig eller konstgödsel, skall ske på hösten, då man sprider gödseln, men inte harvar ner den. Om man till gödslingen av de åkrar som skall användas till vårsäd använder kompostgödsel, eller väl brunnen stallgödsel, bör gödslingen ske på våren strax före sådd. Likadant med konstgödning som är starkt kvävehaltig som skall spridas och myllas ner strax i samband med vårsådden. Direkt efter man blivit färdig med åkrarna som skall användas till vårbruket, skall trädan höstplöjas, och denna bör vara avslutad innan jorden är sur och frusen. Plöjningen skall ske på samma vis som för de åkrar man skall ha till vårsäd. I samband med höstplöjningen skall man även djupplöja den mark som dikats och som är torr. Vallplöjning, det vill säga plöjning av ängs och hagmarker samt fleråriga gräsvallar, kan man göra sist. Denna kan normalt ske långt in på hösten, då övriga åkrar inte längre kan bearbetas. På dessa marker bör man ta bort stubbar och stenar samt tuvor och mullvadshögar före plöjningen. I samband med höstplöjningen skall man också se till humlegårdarna och anlägga nya. Rishumlegårdar skall rensas från ogräs och förses med nytt ris, helst från al. Säng och kupade humlegårdar gödslas med stallgödsel, som sedan täcks med den upphackade jorden. Ett av de viktigaste höstarbetena är dikning, som bör fortsätta så länge jorden kan bearbetas.

 

Ladugården och stallet

I början av månaden bör kreaturen tas in från betet. Sen betning är alltid skadlig, särskilt för hästar, men även för hornboskap. Ett undantag är fåren, som kan lämnas kvar på betet ända till slutet av denna månad eller till i början av november. I samband med att man tar in fåren skall dessa klippas. Efter att korna ställts i stallet på stallfodring, bör man efter att ha beräknat hur många djur man kan föda under vintern, räkna ut noggrant hur mycket foder samtliga djur skall förbruka under vintern. Hästarna, men även korna bör under hela hösten dagligen ryktas och få nytt strö. Mjölkkorna skall få rikligt och kraftigt foder, hö och sädesgröpe samt oljekakor med tillsats av sörp på agnar med mera. Kor som sinar skall ha något magrare föda. Kvigor skall då de tas in från det första betet få en kraftig men inte gödande kost, dom skall ha rikligt med rotfrukter. Kalvar som skall gödas, skall förutom annan kraftig kost även få så mycket oskummad mjölk dom kan dricka. Fårhuset skall vara ljust och luftigt med breda dörröppningar. Lämplig temperatur till fåren är åtta till tio grader. Under tiden tackan diar så skall modertackorna få rotfrukter, oljekakor och havre för att öka mjölktillgången. Om fåren vill ha salt skall dom ha detta antingen i form av stensalt, eller så kallat sillsalt blandat med tjära. Både kor och får skall under vintern få foder fyra gånger per dag och vatten två gånger. Svinhuset bör vara varmt och dragfritt, med upphöjda liggplatser som skall rengöras dagligen då man även skall byta strö. Svinen skall utfodras fyra till fem gånger om dagen med så mycket foder dom kan äta. Endast modersuggor är ett undantag , för om dessa blir för feta så blir dom vanligtvis inte dräktiga.

 

Fjäderfäskötsel

Hönshuset rengörs grundligt och ombonas väl för den tid som kommer då hönsen mest skall vistas inomhus. Man bör se till att huset är fritt från drag. Väggar och tak skall vitlimmas, golvet skall strös med ett tjockt lager torr sand, jord, torvmull eller liknande och sittpinnarna skall tjäras och ha torkat innan de används. Utfodring skall ske med blötfoder på morgonen och torr säd, helst korn och vete på kvällen. I dricksvattnet bär man lägga en rostig järnspik eller liknande.

 

Nyinköpt fjäderfä bör under de första åtta dagarna hållas skilda från den gamla stammen, för att man skall hinna försäkra sig om att djuren är friska och inte medför någon smitta.

 

Fjäderfä som skall slaktas, bör avskiljas från övriga djur under de sista tre veckorna, för att utfodras rikligt med korn, kokt potatis, grönsaker och mjölk.

 

Biskötsel

Se september

 

Trädgårdsskötsel

Köksträdgården och drivbänkarna. Skörd av köksväxter pågår hela denna månad, rotfrukter skall tas upp och läggas i källare eller i hög, sist skördar man vitkålen. Blomkålsplantor som inte hinner bli färdiga, skall slås in med rötter i ett frostfritt rum. Insamling av frö fortsätter. Rötter av blad och rotpersilja sätts i kallbänk och täcks med fönster och luckor när frosten tilltar, samt längre fram med löv, som får ligga kvar fram till mars månad. Efter skörden skall landen grävas, men inte jämnas med kratta. Innan höstgrävning skall man ha spridit gödsel på landen. Endast den jord som man skall så på hösten färdigställs, grävas och krattas, då man samtidigt skall göra gångar mellan sängarna, samt göra fåror till att så i. Själva sådden kan man uppskjuta till längre fram. Som exempel på köksväxter som man brukar så på hösten kan nämnas betor, cikoria, dill, havrerätter, isop, körvel, körvelrötter, lök mangold, morötter, målla, palsternackor, patienta, persilja, sockerrötter, spenat, syra, svartrötter med flera. Angående sådd och plantering på bänk samt bänkarnas täckning se under september. I den mån bänkar blir lediga, och inte skall sås mera, rensas de från ogräs, och jorden skall läggas i hög, innan den blir för sur. Den plats där man skall anlägga tidiga bänkar skall täckas med strö eller löv för att hindar tjälen från att komma ner i jorden.

 

Fruktträdgården. Fruktskörd, plantering av träd och buskar samt insamling av frö fortsätter enligt reglerna i föregående månad. Jord som är avsedd för träd och buskplantering näst vår, skall grävas och gödslas. Jorden i trädskolan skall hackas upp eller grundgrävas. Smultronplantorna skall beskäras på alla revor och en del av de yttre bladen, och jorden omkring plantorna skall luckras upp och färsk gödsel skall läggas mellan plantorna.

 

Blomsterträdgården och parken. Angående plantering av träd och buskar, se föregående månad. De blomstersängar som man röjt skall grävas och krattas, samt gödslas. Särskilt de land som är avsedda för bladväxter skall ha kraftig gödsling. Täckning av växter som skall stå ute över vintern uppskjuts ännu en tid, tills kölden kommer på allvar. De växter som skadas av lindrig köld skall täckas redan nu. Man skall däremot vidta förberedande åtgärder för täckning, stamrosor skall böjas till marken och fästas med trädkrokar, man skall även sätta kraftiga störar vid sådana växter som behöver täckas, men som inte går att böja. I slutet av månaden skall man så en del växter på kalljord, som reseda, malva, viol, krysantemum med flera.

Krukväxter i rum och växthus. Växter som fortfarande står ute skall flyttas in nu. I övrigt gäller för krukväxternas skötsel under vintermånaderna följande allmänna regler. Örtartade växter som skall blomma under vintern, som cyklamen, cineraria, calceolarium, primula med flera fodrar så mycket ljus och sol som möjligt. Primula bör gärna stå svalt, de övriga kan placeras på fönsterbrädan i ett rum som inte är för varmt. Lagerträd, evonymus, nerium och liknande bladväxter bör förvaras i källaren under vintern. Apelsinträd, kamelior, azalea, myrten, övervintrar däremot i svala rum. Om temperaturen är låg, kräver växterna lite ljus. De skall vattnas mycket sparsamt och temperaturen får inte bli så hög att dom börjar skjuta skott. Om man tillåter dem att skjuta skott kommer blomningen att bli sämre, blomning infaller för dessa växter olika för olika sorter, men vanligtvis under perioden januari till mars. Palmer och andra tropiska rumsväxter kräver ingen hög värme, som man normalt skulle tro. Däremot är dom mycket känsliga för temperaturförändringar samt drag, kaminvärme och torr dammig luft. Man bör därför ställa ut skålar med vatten, som genom att avdunsta får luften att hålla en lagom fuktighet. Man kan också duscha växterna, och på nätterna flytta dem från fönster inåt rummet. Med undantag från dessa så vilar de flesta växterna på vintern och kräver lite vatten. Dom skall sällan vattnas, men varje gång man vattnar skall dom ha rikligt med vatten som genomtränger hela jordklumpen. När man vattnar på vintern skall detta alltid ske med ljummet vatten. Kaktéer, agave och andra köttbladiga växter, med undantag av den blommande bladkaktusen skall under vintern hållas så gott som helt torra, man kan till och med låta dem övervintra inlagda i med sand fyllda trälådor, som skall placeras på frostfritt ställe.

 

Fisket

Fiske efter gädda, gös och abborre pågår under dessa månader med krok, nät och med not. Fisken har börjat röra sig mer, varför notfiske lönar sig bättre än under föregående månader. Vid fiske med långrev efter ål måste man komma ihåg att ju längre det går, dess längre från land måsta man söka efter ålen. Eftersom ålen nu söker sig mot sjöarnas djupare delar, där hon normalt vistas under november för att uppsöka sitt vinterkvarter. Ett bra agn för abborre och även för ål är nejonöga, som finns i de flesta strömmar som leder till havet, och som under september men även i oktober kan fångas med tinor. Om man förvarar nejonögon i en sump som placeras i strömt vatten så kan dom överleva hur länge som helst om sumpen är bränd invändigt.

 

Följande fiskar leker aspen, laxen, rödingen, siken, siklöjan och sjöforellen.

 

Följande fisksorter är bäst nu Abborre, gädda, gös, helgeflundra, vitling, kolja, lake, makrill, piggvar, sej, sill, slätvar, torsk, tunga och ål.

 

Jakten

Jakt är under hela månaden tillåten på kronhjort, vanlig hjort, rådjur, hare, tjäder, orre, järpe, dal och fjällripa, moripa, morkulla, beckasin, svan, and samt knipa, svärta, alfågel och andra dykänder utom ejder. Rapphönsjakt är tillåten till och med en femtonde. Jakt på fasan är tillåten från och med den femtonde. Jakt på ejder är också tillåten hela månaden i samma delar av Sverige som under september.

 


Boken köper du på Vulkan.se. Klicka på Vulkanloggan för att komma till Vulkan.se

Söker du andra böcker, Klicka här
Other books click here


Please visit some of the links below
Try out our toolbar!
Search the Web:

Din IP Adress.

AdlandPro Worlds Classifieds
Get Linked from 15,000+ sites with one click.